ओक ब्यारेल

खुट्टा स्ट्यान्डमा गोलो र गोलाकार ओक ब्यारेल।

आन्तरिक सजावट उद्देश्यको लागि उपयुक्त।