-प्राण

हाइड्रोलिक ड्राइभ

लम्बाई ११..11.5 मिटर

चौडाई 3.60० मिटर