सानो कन्वेयर बेल्ट

लम्बाई 440० सेमी, चौडाई 40० सेमी