फिडर रोलर र टेप रैक

लम्बाई, व्यास र चौड़ाईको एक प्रकार