कन्वेयर बेल्ट र रबर मैटहरू

भिन्न लम्बाई, चौड़ाई र मोटाईको ठूलो वर्गीकरण।