तराजूको साथ कन्वेयर बेल्ट

लम्बाई: करीव १ meters मिटर

ब्यान्डविथ: लगभग cm० सेमी