फिडर / कन्वेयर फ्रेम

उन्नत
लम्बाई m मि
फिडर / कन्वेयर बेल्टको आरोहणको लागि उपयुक्त