रोलर कन्डिशनर

दुईवटा दाँत रोलरहरू हुन्छन् मोटे क्रसिंगको लागि र महीना क्रसिंगको लागि चिल्लो रोलरहरू।

तिपाई मा निर्मित।

सानो स्तरमा कडा सामग्री क्रसिंगका लागि उपयुक्त।