Winberg को बुर्ज तेर्सो फेड

रोटर चौड़ाई १०० सेमी

 

विन्बरग्रीवरीका लागि तेर्सो फिडर